Στην προσχολική εκπαίδευση εργαζόμαστε σε πολλαπλά επίπεδα: στο γνωστικό , το συναισθηματικό , το κοινωνικό. Για την επίτευξη των στόχων μας εφαρμόζουμε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας ,τη διαθεματική – ανακαλυπτική προσέγγιση της γνώσης και τις διαθεματικές προσεγγίσεις των γνωστικών αντικειμένων.

Αναλυτικότερα οι στόχοι μας είναι τα νήπια :

  • Να αναπτυχτούν σωματικά , συναισθηματικά κοινωνικά και νοητικά έτσι ώστε να γίνουν δημιουργικά μέλη της κοινωνίας μας.
  • Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους, να συνεργαστούν , να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας.
  • Να πειραματίζονται , να επιχειρηματολογούν , να αιτιολογούν και να παίρνουν αποφάσεις.
  • Να καλλιεργηθεί ολόπλευρα η παιδική τους προσωπικότητα
  • Να προετοιμαστούν για την ομαλή ένταξη στην επόμενη στην επόμενη βαθμίδα στο δημοτικό σχολείο.

Comments are closed.